پیگیری درخواستها

شماره ملی :

شماره پیگیری :استعلام اصالت گواهی صادره

شماره پیگیری :لیست درخواستها
گواهی اعلام طول مدت دستیاری
گواهی برای شرکت در آزمونها
گواهی نمرات ارتقا سالانه متخصصین
گواهی اعلام رتبه
گواهی اینترنی و یا مراحل بالینی
گواهی موقت تحصیلی
المثنی گواهی موقت تحصیلی
صدور دانشنامه و ریز نمرات
المثنی دانشنامه
المثنی ریز نمرات
المثني ريز نمرات
ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مي بايست فيش واريز مبلغ 10573 تومان به شماره حساب 2174773015001 نزد بانک ملي به نام وجوه اماني اداره کل پست فارس بابت هزينه ارسال مدرک به آدرس - شيراز بلوار کريم خان زند جنب دانشکده پزشکي  اداره کل امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز کد پستي 7134853165 ارسال نماييد.
هنگام واريز وجه الزامي است که يک نسخه از اصل فيش واريزي را به اين امور ارسال فرماييد.در غير اين صورت مدرک صادر شده پست نخواهد شد. توجه شود چنانچه فيش واريزي سه نسخه اي بود الزاما نسخه صاحب حساب ارسال گردد.

 ارسال درخواست صدور مدرک با مشخصات زير

مدير کل محترم اداره آموزش دانشگاه

اينجانب        فرزند         به شماره ملي                 دانش آموخته رشته         سال          شماره دانشجويي                 متقاضي صدور                مي باشم
خواهشمند است در اين خصوص دستور لازم صادر فرماييد.      تاريخ                                       امضا                               اثر انگشتمدت زمان بررسي مدارک جهت دريافت پاسخ کارشناسي حداکثر 24 ساعت بدون احتساب روزهاي تعطيل مي باشد.

ارسال مدرک صادر شده به آدرس متقاضي توسط اين امور انجام خواهد گرفت.

تذکر :

در صورت پرداخت الکترونيکي بابت خدمات اين سامانه وجه واريزي قابل برگشت نخواهد بود.