پیگیری درخواستها

شماره ملی :

شماره پیگیری :استعلام اصالت گواهی صادره

شماره پیگیری :لیست درخواستها
گواهی اعلام طول مدت دستیاری
گواهی برای شرکت در آزمونها
گواهی نمرات ارتقا سالانه متخصصین
گواهی اعلام رتبه
گواهی اینترنی و یا مراحل بالینی
گواهی موقت تحصیلی
المثنی گواهی موقت تحصیلی
صدور دانشنامه و ریز نمرات
المثنی دانشنامه
المثنی ریز نمرات
گواهي اعلام رتبه

چنانچه شما متقاضي صادر شدن اين مدرك مي باشيد مي بايست  اطلاعات خود را در سامانه ثبت نماييد .
مدت زمان
بررسي مدارک جهت دريافت پاسخ کارشناسي حداکثر يک هفته بدون احتساب روزهاي تعطيل مي باشد و در صورت تاييد قادر به تهيه نسخه چاپي خواهيد بود.
الف : دارا بودن دانشنامه الزامي است.(در صورتي كه درخواست شخصي باشد )

تذکر :

 در صورت پرداخت الکترونيکي بابت خدمات اين سامانه وجه واريزي قابل برگشت نخواهد بود.