پیگیری درخواستها

شماره ملی :

شماره پیگیری :استعلام اصالت گواهی صادره

شماره پیگیری :لیست درخواستها
گواهی اعلام طول مدت دستیاری
گواهی برای شرکت در آزمونها
گواهی نمرات ارتقا سالانه متخصصین
گواهی اعلام رتبه
گواهی اینترنی و یا مراحل بالینی
گواهی موقت تحصیلی
المثنی گواهی موقت تحصیلی
صدور دانشنامه و ریز نمرات / گواهی دوره فلوشیپ
المثنی دانشنامه
المثنی ریز نمرات
گواهي اعلام طول مدت دستياري
چنانچه شما متقاضي صادر شدن اين مدرك مي باشيد مي بايست ضمن ثبت اطلاعات در سامانه، دانشگاه مورد نظر جهت ارايه اين گواهي را مشخص نماييد.
مدت زمان بررسي مدارک جهت دريافت پاسخ کارشناسي 24 ساعت بدون احتساب روزهاي تعطيل مي باشد و در صورت داشتن دانشنامه شما قادر به تهيه نسخه چاپي خواهيد بود در غير اينصورت اين مدرک فقط به دانشگاه مورد نظر شما ارسال خواهد شد.

تذکر :

 در صورت پرداخت الکترونيکي بابت خدمات اين سامانه وجه واريزي قابل برگشت نخواهد بود.