پیگیری درخواستها

شماره ملی :

شماره پیگیری :استعلام اصالت گواهی صادره

شماره پیگیری :لیست درخواستها
گواهی اعلام طول مدت دستیاری
گواهی برای شرکت در آزمونها
گواهی نمرات ارتقا سالانه متخصصین
گواهی اعلام رتبه
گواهی اینترنی و یا مراحل بالینی
گواهی موقت تحصیلی
المثنی گواهی موقت تحصیلی
صدور دانشنامه و ریز نمرات
المثنی دانشنامه
المثنی ریز نمرات
المثني دانشنامه

ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مي بايست مدارک زير را تهيه و ارسال نماييد .صدور و ارسال طبق برنامه به شرح ذيل انجام خواهد گرديد.
1 - درج سه بار آگهي در روزنامه هاي كثير الانتشار به فاصله ده روز.

2 - عکس 4 × 3 ( زمينه سفيد رنگي آقايان بدون کراوات خانمها حجاب کامل وبدون آرايش )   
3 –فيش بانکي به مبلغ 20000تومان بابت جريمه به حساب شماره 13322518/54 نزد بانک جام ملت
4 - فيش بانکي به مبلغ 1000 تومان به حساب خزانه داري کل به شماره 4001000901001082 نزد بانک ملي به حواله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود.

5 - فيش واريز مبلغ 10573 تومان به شماره حساب 2174773015001 نزد بانک ملي  به نام وجوه اماني اداره کل پست فارس بابت هزينه ارسال مدرک.

هنگام واريز وجه الزامي است که يک نسخه از اصل فيش واريزي را به اين امور ارسال فرماييد.در غير اين صورت مدرک صادر شده پست نخواهد شد. توجه شود چنانچه فيش واريزي سه نسخه اي بود الزاما نسخه صاحب حساب ارسال گردد.

6 - ارسال اصل موارد فوق با پست پيشتاز  به آدرس - شيراز بلوار کريم خان زند جنب دانشکده پزشکي  اداره کل امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز کد پستي 7134853165

7 - مدت زمان بررسي مدارک جهت دريافت پاسخ کارشناسي حداکثر 48 ساعت پس از دريافت مدارک بدون احتساب روزهاي تعطيل مي باشد .


8 - ارسال درخواست صدور مدرک با مشخصات زير

مدير کل محترم اداره آموزش دانشگاه

اينجانب        فرزند         به شماره ملي                 دانش آموخته رشته         سال          شماره دانشجويي                 متقاضي صدور                مي باشم
خواهشمند است در اين خصوص دستور لازم صادر فرماييد.      تاريخ                                       امضا                               اثر انگشت


9 - ارسال مدرک صادر شده به آدرس متقاضي توسط اين امور.

 

تذکر :

در صورت پرداخت الکترونيکي بابت خدمات اين سامانه وجه واريزي قابل برگشت نخواهد بود.