پیگیری درخواستها

شماره ملی :

شماره پیگیری :استعلام اصالت گواهی صادره

شماره پیگیری :لیست درخواستها
گواهی اعلام طول مدت دستیاری
گواهی برای شرکت در آزمونها
گواهی نمرات ارتقا سالانه متخصصین
گواهی اعلام رتبه
گواهی اینترنی و یا مراحل بالینی
گواهی موقت تحصیلی
المثنی گواهی موقت تحصیلی
صدور دانشنامه و ریز نمرات / گواهی دوره فلوشیپ
المثنی دانشنامه
المثنی ریز نمرات
گواهي براي شركت در آزمونها
چنانچه شما متقاضي صادر شدن اين مدرك مي باشيد مي بايست ضمن ثبت اطلاعات در سامانه ، مرجع مورد نظر جهت ارايه اين گواهي را مشخص نماييد .
مدارک مورد نياز:
گواهي پايان يا معافيت طرح نيروي انساني
چنانچه رشته تحصيلي شما مشمول طرح نيروي انساني مي باشد پايان طرح يا معافيت از طرح اجباري است.
مدت زمان بررسي مدارک جهت دريافت پاسخ کارشناسي 24 ساعت بدون احتساب روزهاي تعطيل مي باشد و در صورت تاييد قادر به تهيه نسخه چاپي خواهيد بود.

تذکر :

 در صورت پرداخت الکترونيکي بابت خدمات اين سامانه وجه واريزي قابل برگشت نخواهد بود.